Własności mechaniczne, rekrystalizacja oraz naprężenia wewnętrzne w materiałach polikrystalicznych

W skład grupy wchodzą:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański
 • Dr hab. inż. Sebastian Wroński, Prof. AGH
 • Dr inż. Marcin Wroński
 • Dr inż. Roman Wawszczak

Tematyka:

 • Dyfrakcyjne badania naprężeń wewnętrznych i własności mechanicznych materiałów metalicznych i kompozytów w różnych skalach (dyfrakcja neutronów i rentgenowska z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego)
 • Badanie mechanizmów odkształcenia plastycznego i mikrozniszczeń, rozwijanie modeli teoretycznych odkształceń sprężystych i plastycznych w materiałach polikrystalicznych
 • Badanie i modelowanie procesu rekrystalizacji
 • Obliczenia odkształceń i naprężeń metodą elementów skończonych
 • Badanie mikrostruktur i tekstur materiałów o ultra-drobnych ziarnach po intensywnym odkształceniu plastycznym oraz procesach termicznych

Granty NCN (w latach 2011-2020):

 • POLONIUM
 • SONATA1
 • OPUS1
 • PRELUDIUM 2
 • OPUS 13
 • SONATA 7 BIS
 • SONATA10
 • coroczne granty Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (w ramach umowy ZIBJ-AGH)

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi:

 • Ecole d’Ingenieurs de Metz
 • Université Lorraine
 • Université de Technologie de Troyes
 • ParisTech (ENSAM)
 • Universite Paris 13
 • Los Alamos National Laboratory (LANL)
 • IMIM PAN
 • ILOT
 • WIMIP AGH
 • Pomiary dyfrakcyjne prowadzone są w następujących ośrodkach: ESRF, BESSY II (HZG – Berlin), ZIBJ Dubna

Publikacje:

 • W okresie 2016-2022 grupa opublikowała 59 artykułów, w zdecydowanej większości w wysoko punktowanych czasopismach (takich jak: Acta Materialia, Materials Science and Engineering A, Journal of Applied Crystallography, International Journal of Plasticity, Materials and Design, itp.). Grupa uczestniczyła także w 61 konferencjach.
 • Spis publikacji, konferencji oraz bardziej szczegółowa informacja o grupie badawczej znajdują się pod adresem: http://orion.fis.agh.edu.pl/~mwronski/GB/index.html

Doktoranci:

 • W prace badawcze grupy zaangażowanych jest obecnie czterech doktorantów.