Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. Piotr Bożek

Tematyka naukowa Katedry obejmuje wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej oraz zastosowania metod jądrowych i komplementarnych zaawansowanych technik pomiarowych w takich dziedzinach jak badania stanu i funkcjonowania środowiska naturalnego, układów biologicznych na różnych poziomach ich złożoności, badania materiałowe, zastosowania przemysłowe.
Katedra prowadzi dydaktykę specjalistyczną i opiekę programową nad dwoma kierunkami studiów inżynierskich i magisterskich: Fizyka Techniczna oraz nowo utworzony kierunek Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce prowadzonymi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Zespoły naukowe katedry

Fizyki Środowiska – kierownik: dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Działalność naukowa Zespołu Fizyki Środowiska skupia się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem naturalnej zmienności składu izotopowego pierwiastków lekkich (wodoru, tlenu, węgla, azotu) w badaniach środowiskowych, w szczególności w badaniach procesów związanych z obiegiem wody i węgla w przyrodzie. Wykorzystywane są zarówno izotopy trwałe jak i promieniotwórcze. Prowadzone są prace związane z doskonaleniem metod pomiarowych dotyczących pomiarów naturalnej promieniotwórczości materiałów środowiskowych (skały, gleba, woda, powietrze, materiał biologiczny). ZSF prowadzi również badania zmienności składu atmosfery, w szczególności stężenia gazów śladowych czynnych w efekcie cieplarnianym.

Fizyki Układów Silnie Oddziaływujących – kierownik: prof. dr hab. Piotr Bożek

Tematyka badawcza koncentruje się wokół następujących zagadnień:
(i) rozwój i zastosowania technik analitycznych opartych na oddziaływaniu neutronów z materią,
(ii) badanie atomowych i molekularnych procesów zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru i helu, wywołanych ujemnymi mionami (µ) ze szczególnym uwzględnieniem katalizy mionowej, oraz
(iii) badanie dynamiki procesów przepływowych z wykorzystaniem sztucznych znaczników izotopowych i zamkniętych źródeł promieniowania gamma.

Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki – kierownik: prof. dr hab. Kvetoslava Burda

Zespół zajmuje się:
(i) badaniem mechanizmów molekularnych procesów fotosyntezy sterowanych światłem, tworzeniem modelowych układów hybrydowych w oparciu o nanostruktury metaliczne i organiczne oraz izolowane naturalne kompleksy białkowo-lipidowo–barwnikowe do ukierunkowanego transferu energii i ładunku pod wpływem UV-VIS oraz produkcji O2. Wiedza ta ma praktyczne zastosowanie w konstruowaniu i rozwijaniu bio-inspirowanych wysokowydajnych układów konwertujących energię świetlną w energię elektryczną, chemiczną a także w foto- i termoterapii.
(ii) wpływem stresu abiotycznego (w tym promieniowania jonizującego) na organizmy żywe. Poznanie zmian własności fizyko-chemicznych, elastycznych i adhezyjnych komórek zdrowych i patologicznych pod wpływem czynników zewnętrznych ma duże znaczenie dla rozwoju medycyny molekularnej.