Ex cathedra

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. Piotr Bożek

Tematyka naukowa Katedry obejmuje wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej oraz zastosowania metod jądrowych w takich dziedzinach jak badania stanu i funkcjonowania środowiska naturalnego, badania materiałowe, zastosowania przemysłowe. Katedra prowadzi dydaktykę specjalistyczną i opiekę programową nad wybranymi specjalnościami prowadzonymi w ramach kierunku Fizyka Techniczna (Fizyka Jądrowa oraz Fizyka Środowiska) oraz w ramach kierunku Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce.

Zespoły naukowe Katedry

Zespół Fizyki Środowiska – kierownik:  prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Działalność naukowa Zespołu Fizyki Środowiska skupia się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem naturalnej zmienności składu izotopowego pierwiastków lekkich (wodoru, tlenu, węgla, azotu) w badaniach środowiskowych, w szczególności w badaniach procesów związanych z obiegiem wody i węgla w przyrodzie. Wykorzystywane są zarówno izotopy trwałe jak i promieniotwórcze.

Prowadzone są prace związane z doskonaleniem metod pomiarowych dotyczących pomiarów naturalnej promieniotwórczości materiałów środowiskowych (skały, gleba, woda, powietrze, materiał biologiczny). ZFŚ prowadzi również badania zmienności składu atmosfery, w szczególności stężenia gazów śladowych czynnych w efekcie cieplarnianym.

Zespół Fizyki Układów Silnie Oddziaływujących  – kierownik: prof. dr hab. Piotr Bożek

Tematyka badawcza koncentruje się wokół następujących zagadnień:
(i) rozwój i zastosowania technik analitycznych opartych na oddziaływaniu neutronów z materią,
(ii) badanie atomowych i molekularnych procesów zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru i helu, wywołanych ujemnymi mionami (µ) ze szczególnym uwzględnieniem katalizy mionowej, oraz
(iii) badanie dynamiki procesów przepływowych z wykorzystaniem sztucznych znaczników izotopowych i zamkniętych źródeł promieniowania gamma.

Molecular Biophysics and Bioenergetics Group
 – head: Prof. DSc. Květoslava Burda

The Group of Molecular Biophysics and Bioenergetics was established in Nov 2008.

Our research is focused on:

  • electron transport in photosystem II and bacterial reaction centers (with special interest in influence of heavy metal ions and role of non-hem iron);
  • oxygen evolution in photosynthesis;
  • structure, organization and physical/chemical properties of native and model protein-lipid systems;
  • protective and structural functions of carotenoids in native and model photosynthetic complexes;
  • physical properties – topography, elasticity, adhesion forces – of normal and pathological cells and their organelles, and determination of the influence of selected stimuli on these properties in both cell types;
  • analyzing the influence of mechanical properties of biopolymers on cell vital functions such as migration, proliferation and adhesion;
  • influence of ionization radiation and metal ions on membrane stability of human erythrocytes;
  • physical and chemical characterization of carbon nanotubes;