Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19

Regulamin organizacyjny
ćwiczeń laboratoryjnych w Pracowni Fizycznej 1. Cel ćwiczeń w pracowni fizycznej
  1. Celem dydaktycznym pracowni fizycznej jest przygotowanie studenta do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentu fizycznego oraz zapoznanie z właściwym sposobem opracowania danych pomiarowych z wykorzystaniem metod statystycznych i oceną niepewności pomiarowej.
  2. a także zapoznanie się studenta z typowymi przyrządami fizycznymi i sposobem ich wykorzystania w pomiarach.

   Powyższe zadania studenci realizują w zespołach dwuosobowych poprzez samodzielne wykonanie i opracowanie, a następnie zaliczenie wymaganej liczby ćwiczeń.
 2. Sposób wykonania i zaliczania ćwiczeń
  1. Każde ćwiczenie posiada własny protokół, w którym podane są zagadnienia teoretyczne, konieczne do opracowania przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia. Podana jest także podstawowa literatura, umożliwiająca przygotowanie do zajęć.
  2. Student przychodzący na zajęcia powinien posiadać protokół odpowiedni dla wykonywanego ćwiczenia wraz z uzupełnionym uprzednio wstępem teoretycznym, zgodnie z instrukcjami prowadzącego zajęcia.
  3. Stan przygotowania studenta do ćwiczeń jest sprawdzany przez prowadzącego ćwiczenia przed rozpoczęciem pomiarów względnie w trakcie ich trwania.
  4. W przypadku nie zaliczenia części teoretycznej, prowadzący ma prawo nie zezwolić na wykonywanie ćwiczenia w danym tygodniu. Konieczne będzie wówczas wykonanie tego ćwiczenia w terminie dodatkowym.
  5. W trakcie pomiarów zalecane jest, w miarę możliwości kontrolowanie na bieżąco otrzymywanych wyników.
  6. Otrzymane wyniki należy wprowadzać do sprawozdania (protokołu) do tabeli „wyniki pomiarów”. Na koniec zajęć tabela z wynikami pomiarów wpisanymi długopisem powinna zostać przedstawiona prowadzącemu zajęcia do podpisu. Wyniki nie podpisane są nieważne. Można także ustalić z prowadzącym ćwiczenia elektroniczne potwierdzenie wykonanych pomiarów w przypadku, gdy były one rejestrowane przy użyciu laptopa lub tabletu.
  7. Opracowane sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń należy oddać prowadzącemu najpóźniej na następnych zajęciach. Sprawozdania oddane do sprawdzenia po tym terminie będą miały automatycznie obniżoną notę.
  8. Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
   1. uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego
   2. poprawnie wykonane pomiary
   3. zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników
  9. Zaliczenia całości pracowni dokonuje prowadzący ćwiczenia na podstawie zaliczenia wymaganej ilości ćwiczeń.
  10. Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie.

   Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej u prowadzącego zajęcia w jego grupie, potwierdzonej wpisem do protokołu.
 3. Przepisy porządkowe
  1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie o godzinie zaznaczonej w rozkładzie zajęć. Student zgłaszający się z opóźnieniem większym niż 5 minut, traci prawdo wykonywania ćwiczenia w danym terminie.
  2. W pracowni fizycznej obowiązuje obuwie ochronne.
  3. Do pracowni student przynosi ze sobą opracowane sprawozdanie z uprzednio wykonanego ćwiczenia, bieżący protokół z uzupełnionym wstępem teoretycznym, kalkulator, długopis, linijkę. Wierzchnie okrycia, plecaki i torby należy pozostawić w szatni. Podręczne plecaki należy ze względów bezpieczeństwa umieszczać na specjalnie przygotowanym regale.
  4. Używanie przez studentów telefonów komórkowych do prywatnych rozmów, sms-ów, mediów społecznościowych, filmowania bez zgody prowadzącego, itp. jest na terenie pracowni zabronione. Nie ma jednak przeszkód, aby wspomagać pomiary i obliczenia korzystając z możliwości wbudowanych funkcji smartfonów.
  5. Dodatkowe przyrządy do ćwiczeń (śruby mikrometryczne, suwmiarki, stopery i in.) znajduja się na niektórych stanowiskach laboratoryjnych - studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani używać ich zgodniez przeznaczeniem i we właściwy sposób. W przypadku uszkodzenia przyrządów na pracowni student może zostać obciążony materialnie z tego tytułu.
  6. Studentom wykonującym ćwiczenia nie wolno opuszczać pracowni bez zgody prowadzącego zajęcia oraz prowadzić głośnych rozmów przeszkadzających innym zespołom studenckim.
  7. Wszelkie czynności przy zestawianiu aparatury należy wykonywać samodzielnie. Nie wolno jednak włączać źródeł napięcia bez sprawdzenia połączeń przez prowadzącego zajęcia.
  8. Student ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z własnej winy.
  9. W trakcie wykonywania ćwiczeń należy przestrzegać przepisów BHP.

   Przy posługiwaniu się preparatami promieniotwórczymi należy przestrzegać regulaminu pracowni izotopowej. Czynności związane z przenoszeniem źródeł promieniotwórczych wykonuje prowadzący zajęcia.

  10. Po uzyskaniu podpisu na karcie pracy (tabela „pomiary”) można opuścić pracownię.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dr Anny Wnęk- kierownik pracowni wnek@fis.agh.edu.pl


Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Wszystkie niezbędne środki lecznicze i opatrunkowe znajdują się w apteczce pracowni.
Rany cięte: Zabezpieczyć ranę, założyć opatrunek, w razie konieczności przemyć ranę wodą utlenioną, skórę wokół rany jodyną
Oparzenia: o ile w miejscu oparzenia nie ma rany otwartej należy umieścić je w miarę możliwości pod strumieniem zimnej wody lub 5% roztworem taniny lub użyć pianki przeciwoparzeniowej PANTENOL dostępnej w apteczce.
Omdlenia: udostępnić dopływ świeżego powietrza, rozluźnić odzież, podawać środki orzeźwiające
Zatrucie gazami trującymi bądź żrącymi: udostępnić dopływ świeżego powietrza, wezwać lekarza