Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Pracownicy

Lista pracowników Wydziału w Systemie Informacyjnym SkOs.


Książka adresowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

profesorowie

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

profesorowie uczelni

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

adiunkci

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

w grupie pracowników dydaktycznych

asystenci

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

 • mgr inż. Izabela Biało
 • mgr inż. Kamila Kalecińska
 • mgr inż. Maciej Kopeć

w grupie pracowników dydaktycznych

bibliotekarze

pracownicy inżynieryjno-techniczni

pracownicy administracyjni

pracownicy dziekanatu

pracownicy obsługi

doktoranci

Szkoła doktorska AGH

I

SalihaBashir

dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Rola modeli oddziaływań wielopartonowych w zderzeniach proton-proton przy energii LHC w przewidywaniach zniszczeń radiacyjnych w detektorach
krzemowych spektrometru LHCb

I

Mateusz

Gala

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Modyfikacja stanów kwantowych w układach silnie skorelowanych poprzez aplikację ciśnienia jednoosiowego

I

Alexander

Gilbert

dr hab. inż. Tomasz Bołd

Badania korelacji długozasięgowych w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC

I

Sabin

Hashmi

dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Użycie sieci generatywnych w selekcji danych fizycznych oraz wdrożenie algorytmu do rekonstrukcji cząstek długo
życiowych w systemie wyzwalania eksperymentu LHCb

I

Kamila

Kalecińska

dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Inteligentna analiza obrazów medycznych przy użyciu głębokich modeli 3-d w kierunku opracowania indywidualnych planów leczenia pacjentów

I

Maciej

Kalka

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak

Dynamika układów kwantowych w przestrzeni fazowej

I

Kamil

Kawoń

dr hab. inż. Joanna Chwiej

Biospektroskopia atomowa i molekularna w badaniach wpływu diety ketogennej na rozwój blizny glejowej w modelach uszkodzeń mózgu in vivo i in vitro

I

Maciej

Kopeć

dr hab. inż. Bartosz Mindur

Budowa system detekcyjnego do rekonstrukcji dawki promieniowania dostarczanej przez urządzenia do radioterapii

I

Filip

Kosiorowski

dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Opracowanie procedur analitycznych oraz systemu akwizycji danych dla synchrotronowej linii pomiarowej do multimodalnego obrazowania rentgenowskiego

I

Rupam

Samanta

prof. dr hab. Piotr Bożek

Badanie dynamiki zderzeń jądrowych poprzez korelacje wielu wielkości globalnych

I

Sylwia

Szostak

dr hab. inż. Sebastian Wrońsk

Badanie niejednorodności naprężeń materiałów polikrystalicznych przy użyciu metod dyfrakcyjnych i metody elementów skończonych

I

Dariusz

Woźniak

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak

Dynamika układów kwantowych w przestrzeni fazowej

II

Michał

Barej

dr hab. Adam Bzdak, prof. AGH

Badanie warunków początkowych w zderzeniach ciężkich jonów atomowych

II

Paweł

Jagoda

prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Mobilne badania emisji metanu związanej z aktywnością górniczą

II

Weronika

Janus

dr hab. Tomasz Ślęzak

Modulacja właściwości magnetycznych nanostruktur antyferromagnetycznych sterowana zmianą naprężeń

II

Ernest

Jęczmionek

dr hab. inż. Piotr A. Kowalski

Analiza wrażliwości konwolucyjnej sieci neuronowej

II

Hiren

Kakkad

dr hab. Piotr Kotko, prof. AGH

New Methods for Scattering Amplitudes in QCD

II

Gabriel

Kuderowicz

dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha

Badanie oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa w wybranych materiałach metodami ab initio

II

Aleksandra

Molenda

prof. dr hab. inż Marek Idzik

Zastosowanie zaawansowanych technologii CMOS w układach detekcji dla eksperymentów fizyki cząstek

II

Hashim Yousif Nayyef

Nayyef

dr hab. Michał Ślęzak

Sterowanie anizotropią magnetyczną antyferromagnetyków w epitaksjalnych układach wielowarstwowych i nanostrukturach typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk

II

Magdalena

Peter

prof. dr hab. Květoslava Burda

Oddziaływania fukcjonalizowanych nanocząstek metalicznych i nanorurek węglowych z modelowymi układami błonowymi i naturalnymi błonami biologicznymi. Badania na poziomie molekularnym.

II

Michał

Prokop

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Badanie oddziaływań spinowo-orbitalnych w nanostrukturach spintronicznych. Spinowy efekt Halla  w sztucznych antyferromagnetykach

II

Radosław

Szostak

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Nowe metody obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych

II

Marcin

Szpytma

dr hab. Tomasz Ślęzak

Badanie efektu bliskości antyferromagnetyka (AFM) w układach ferromagnetyk (FM)/AFM oraz AFM/AFM

II

Patrycja

Śliż

prof. dr hab inż. Marek Lankosz

Identyfikacja markerów biochemicznych dla wybranych chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych z zastosowaniem nowoczesnych metod spektrometrycznych

II

Anna

Turek-Fijak

dr hab. inż. Lucyna Samek

Analiza składu zanieczyszczeń powietrza oraz identyfikacja z szacowaniem udziału źródeł

Studia doktoranckie

Rok studiów

Imię

Nazwisko

Promotor

Temat pracy doktorskiej /Zagadnienie badawcze

III

Agnieszka

Ogrodnik

Dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

Measurement of photon-induced processes in heavy-ion collisions with the ATLAS detector.

III

Paweł

Rzońca

Dr hab Andrzej Kułak

Badania propagacji fal ELF w układach planetarnych.

III

Jakub

Ryżka

Dr hab. inż Tomasz Szumlak

Prace nad analizą zniszczeń radiacyjnych detektora wierzchołka oraz drugim etapem jego modernizacji

III

Elżbieta

Trynkiewicz

Dr hab. inż. Marcin Sikora

Opracowanie koncepcji celi do pomiarów spektroskopowych cieczy i zastosowanie jej do badania in-situ struktury elektronowej i oddziaływań międzycząsteczkowych w ferrofluidach przy użyciu technik XAS, XMCDi STXM

III

Przemysław

Furman (FCB)

Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza, ścieków oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego

III

Krzysztof

Grochot (FCB)

Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Spinowa magnetorezystancja i spinowy efekt Halla w cienkowarstwowych układach hybrydowych: metal ciężki, ferromagnetyk antyferromagnetyk.

III

Paweł

Jurgielewicz (FCB)

Dr hab. inż. Bartosz Mindur

Rozwój metod zbierania i przetwarzania danych w eksperymentach neurofizjologicznych.

III

Piotr

Jurkowski (FCB)

Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Manipulacja dolinowym i spinowym stopniem swobody w elektrostatycznych kropkach kwantowych definiowanych w silicenie.

III

Przemysław

Kot (FCB)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański

Diffraction study of deformation process for selected of grains and different phases in polycrystalline materials.

IV

Krzysztof

Janas

Prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

Production of charm hadrons in diffractive proton-proton scattering using ATLAS detector.

IV

Paweł

Kopciewicz

Dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Design and implementation of the monitoring and analysis software platform for upgraded LHCb VELO detector and search for a new fitting method based on computational intelligence approach for B→Dh decays.

IV

Wojciech

Krupa

Dr hab. inż. Tomasz Szumlak

First observation of the B0s→Ds*K* decay and calibration of the Upstream Tracker detector.

IV

Inga

Łakomiec

Prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

Production of strange hadrons in diffractive proton-proton scattering using ATLAS detector.

IV

Krzysztof

Maćkosz

Dr hab. inż. Marcin Sikora

Badania właściwości elektronowych monokryształów chalkogenków bizmutu w nanoskali.

IV

Mila

Stanisavljevic

Dr hab. Justyna Swolkień

Determination of methane emission rates and isotopic signatures from coal mine ventilation shafts in Poland and Germany.

(Przewód otwarty na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii).

IV

Sylwia

Gutowska (FCB)

Prof. dr hab. inż. Janusz Tobola

Badanie struktury elektronowej, oddziaływania electron-fonon i nadprzewodnictwa materiałów zawierających ciężkie pierwiastki.

IV

Damian

Kołaczek (FCB)

Dr hab. inż Bartłomiej Spisak

Dynamika układów kwantowych w przestrzeni fazowej.

IV

Karol

Kulinowski (FCB)

Dr hab. inż Bartłomiej Spisak

Własności transportowe cienkich warstw półprzewodnikowych szerokopasmowych.

IV

Bartłomiej

Łach (FCB)

Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

Rozwój systemu detekcyjnego do obrazowania przestrzennego rozkładu pierwiastków metodą fluorescencji rentgenowskiej.

IV

Kamil

Nowak (FCB)

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Topologia stanów elektronowych w topologicznych izolatorach.

IV

Adrian

Oponowicz (FCB)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański

Crystal elastic anisotropy and stress heterogeneity in Surface layers of polycrystalline materials studied using diffraction methods.

IV

Dawid

Przyczyna (FCB)

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Memrystywne układy neuromimetyczne i rezerwuarowe.

IV

Bartłomiej

Rzeszotarski (FCB)

Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Transport ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu.

IV

Beata

Trzpil-Jurgielewicz (FCB)

Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

Prace nad rozwojem nowatorskich interfejsów neuronalnych opartych na matrycach wieloelektrodowych oraz ich zastosowanie do badań mózgu.

IV

Piotr

Sekuła (FCB)

Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Badania dynamiki planetarnej warstwy granicznej na terenie zurbanizowanym na przykładzie aglomeracji krakowskiej.

IV

Roma

Wirecka (FCB)

Dr hab. inż. Andrzej Bernasik

Physiochemical properties of hybrid systems based on MxFe3-xO4 magnetic nanoparticles and conjugated polymers.

IV

Daniel

Wojtas (FCB)

Prof. dr hab inż Krzysztof Wierzbanowski

Titanium with reinforced mechanical properties and bioative coatings for denta implants.

IV

Anna

Zarzecka (FCB)

Dr hab. Łukasz Gondek

Właściwości strukturalne i magnetyczne wybranych związków RTIn1-xSnx (R- ziemia rzadka T=metal d-elektronowy) i ich wodorków.

IV

Adriana

Gilarska (FCB)

Prof. dr hab. Czesław Kapusta

Bioaktywne nanokompozyty dla potrzeb inżynierii tkankowej.

IV

Elżbieta

Gumieniczek-Chłopek (FCB)

Prof. dr hab. Czesław Kapusta

Nanokapsuły polimerowe z magnetycznym rdzeniem do zastosowań biomedycznych.

IV

Sonia

Krysiak (FCB)

Prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Wpływ czynników endogennych i egzogennych na haterogeniczność wydzielania tlenu w fotosystemie II.

IV

Agnieszka

Trela-Makowej (FCB)

Dr hab. Renata Szymańska

Struktura i funkcjonalna charakterystyka nowych antyoksydantów pochodzących ze źródeł naturalnych.

(Przewód otwarty w dyscyplinie nauki chemiczne)

IV

Adrian

Wit (FCB)

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

Celem pracy będzie rozwój metod projektowania polimerowych skafoldów kości na przypadki niejednorodne, anizotropowe oraz charakteryzujące się gradientem własności mechanicznych i parametrów topologicznych.

IV

Juliusz

Kuciakowski (FCB)

Dr hab. inż. Marcin Sikora

Badania własności magnetycznych roztworów nanocząstek ferrytowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań in-situ w trakcie procesów ich syntezy, przy pomocy technik spektroskopii rentegnowskiej i gamma, magnetometrii, mikroskopii elektronowej oraz modelowania komputerowego.

IV

Weronika

Mazur (FCB)

Prof. dr hab. Czesław Kapusta

Rozwój aplikacji obrazowania nano i mikrometrycznych układów porowatych metodami MRJ w obecności niejednorodnych gradientów pola magnetycznego.

IV

Jakub

Pawlak (FCB)

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Badania własności magnetycznych, magnetooporu i efektów tunelowego elektrooporu.

IV

Alicja

Skiba (FCB)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Badanie pochodzenia zanieczyszczeń pyłowych atmosfery w Krakowie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych i modelowania.

IV

Piotr

Zawal (FCB)

Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Efekty neuromimetryczne w perowskitach i ich analogach.

IV

Natalia

Janik-Olchawa (FCB)

Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Badania in vitro toksyczności oraz możliwych efektów terapeutycznych nanocząstek tlenków żelaza.

IV

Paula

Kasprzyk (FCB)

Prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

Badania roli pierwiastków oraz biomolekuł w chorobach nerwowo-mięśniowych.

IV

Paweł

Paszcza (FCB)

Dr hab. Zenon Matuszak

Zagadnienia związane z obrazowaniem optycznym, melanin, melanom oraz innych nowotworów upigmentowanych, w tym także doskonalenie metod diagnostycznych i terapeutycznych w oparciu o metody analizy obrazów.

IV

Karolina

Płaneta (FCB)

Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Metody spektroskopowe w badaniach toksyczności nowotworów pierwotnych po implantacji do mózgu szczura.

IV

Sławomir

Strzelec (FCB)

Prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Wytwarzanie i charakterystyka fotoreaktywnych nanoukładów węglowych do zastosowań biomedycznych.

IV

Joanna

Śmietańska (FCB)

Prof. dr hab. Janusz Wolny

Zastosowanie nowatorskich korekt na fonony i fazony w udokładnianiu struktury makromolekuł.

IV

Kaja

Kasper

Dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Diagnostyka pierwiastkowych I molekularnych zmain narządowych u otyłych szczurów, poddanych przezczaszkowej elektrostymulacji prądem stałym (tDCS); z wykorzystaniem technik spektroskopowych opartych na promieniowaniu X I podczerwieni.

IV

Mateusz

Przetocki

Prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Oddziaływania wybranych nanocząstek metalicznych i węglowych z modelowymi i naturalnymi błonami biologicznymi.

V

Izabela

Biało

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Role of the change correlations in the mechanics in of high temperature superconductivity.

V

Jakub

Jurczyk

Prof. dr hab. Czesław Kapusta

Study of novel precursors for Focused Electron Beam Induced Deposition of Metal nanowires.

V

Maciej

Majewski

Dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Analiza danych kalibracyjnych la detektora LHCb VELO przy użyciu metod uczenia maszynowego oraz badanie właściwości naświetlonych sensorów pikselowych.

V

Anna

Pierchała

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Pomiary pełnego składu izotopowego wody (δ2H, δ18O, δ170) – zagadnienia metodyczne i zastosowania w hydrogeologii.

V

Krzysztof

Pitala

Dr hab. inż. Marcin Sikora

High resolution X-ray spectroscopy of nanostructural magnetic oxides.

V

Michał

Rybski

Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

Badanie teoretyczne struktury eletkronowej i zjawisk elektro-chemicznych w materiałach na baterie jonowe.

V

Maciej

Suchecki

Prof. dr hab.Konrad Szaciłowski

Efekt pojemnościowy w superkondensatorach bazujących na supermolekularnych cząsteczkach tlenku grafenu.

V

Dagmara

Michoń

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

Prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Mechanizm adsorpcji wybranych gazów o małym stężeniu na powierzchni ciała stałego.

VI

Karolina

Przywara

Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

Opracowanie algorytmu redukcji artefaktów w systemach do stymulacji komórek nerwowych.

VI

Kinga

Jasiewicz

Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

Teoretyczne badania struktury elektronowej i wybranych własności stopów o wysokiej entropii na bazie metali przejściowych.

poprzednio zatrudnieni

 • prof. dr hab. Marian Mięsowicz, dr hc UJ, dr hc UW, dr hc AGH
 • prof. dr hab. Andrzej Oleś, dr hc AGH
 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń, profesor honorowy AGH
 • prof. dr hab. Danuta Kisielewska, profesor honorowy AGH
 • prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański, profesor honorowy AGH
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski
 • prof. dr hab. Stanisław Bednarek
 • prof. dr hab. Edward Chruściel
 • prof. dr hab. Stanisław Mieczysław Dubiel
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Dziunikowski
 • prof. dr hab. Henryk Figiel
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Florkowski
 • prof. dr hab. Barbara Hołyńska
 • prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, czł. rzecz. PAN
 • prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk
 • prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Korbel
 • prof. dr hab. Józef Korecki
 • prof. dr hab. Karol Krop
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft
 • prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
 • prof. dr hab. Jan Lasa
 • prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz
 • prof. dr Jerzy M. Massalski
 • prof. dr hab. Bogdan Muryn
 • prof. dr hab. Jarosław Pszczoła
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki
 • prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
 • prof. dr hab. Wiesława Sikora
 • prof. dr hab. Józef Spałek
 • prof. dr hab. Tomasz Stobiecki
 • prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski
 • prof. dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba
 • dr hab. inż. Jerzy Cetnar
 • dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter
 • dr hab. Andrzej Horzela
 • dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn
 • dr hab. Andrzej Lenda
 • dr hab. inż. Andrzej Markowicz
 • dr hab. inż. Chau Dinh Nguyen
 • dr hab. Antoni Paja
 • dr hab. inż. Marcin Sikora
 • dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj
 • dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska
 • dr hab. Wiesław Marek Woch
 • doc. dr Kazimierz Ostrowski
 • dr inż. Mohammed Imran Ahmed
 • dr Andrzej Bombik
 • dr inż. Roma Bugiel
 • dr inż. Szymon Bugiel
 • dr Sandeep Chatterjee
 • dr inż. Janusz Chmist
 • dr inż. Krzysztof Ciba
 • dr inż. Mateusz Dyndał
 • dr inż. Grażyna Domańska
 • dr inż. Łukasz Fulek
 • dr inż. Grzegorz Gach
 • dr inż. Karolina Gąska
 • dr inż. Tomasz Giela
 • dr inż. Dominika Gołuńska
 • dr inż. Marcin Guzik
 • dr Ewa Japa
 • dr Wojciech Karaś
 • dr inż. Mariusz Kopeć
 • dr Marcin Kowalik
 • dr inż. Tadeusz Kuc
 • dr inż. Paweł Kuczera
 • dr inż. Szymon Kulis
 • dr inż. P. Kutarosiński
 • dr Marianna Marciszko
 • dr inż. Krzysztof Matlak
 • dr Ewa Młyńczak
 • dr Piotr Morawski
 • dr Michał Nowak
 • dr Prabhakar Palni
 • dr inż. Jarosław Pawłowski
 • dr inż. Leszek Petryka
 • dr inż. Dominik Przyborowski
 • dr inż. Władysław Pohorecki
 • dr inż. Janusz Rosiek
 • dr Zofia Sanok
 • dr inż. Katarzyna Senderowska
 • dr inż. Alicja Sikorska
 • dr Leszek Spałek
 • dr inż. Joanna Stępień
 • dr Bartosz Strzelczyk
 • dr Joanna Studnik
 • dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
 • dr inż. Joanna Świebocka-Więk
 • dr Krzysztof Turek
 • dr Barbara Winiarska
 • dr Andrzej Zemła
 • dr inż. Dariusz Żebrowski
 • dr Jan Żukrowski
 • mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk
 • mgr inż. Adam Chmieliński
 • mgr inż. Jacek Chodak
 • mgr Justyna Fiedorowicz
 • mgr Marek Giebułtowski
 • mgr inż. Marta Horzemska-Ciślak
 • mgr Magdalena Kułakowska
 • mgr inż. Elżbieta Kochańska-Donizak
 • mgr inż. Andrzej Lemański
 • mgr inż. Ryszard Leszczyński
 • mgr Jolanta Lipniacka
 • mgr inż. Bartłomiej Łach
 • mgr inż. Jakub Kamiński
 • mgr inż. Marcin Mentel
 • mgr inż. Tomasz Michalczyk
 • mgr Krzysztof Misztal
 • mgr inż. Halina Mróz
 • mgr inż. Wacław Musiał
 • mgr Antoni Ostrowski
 • mgr inż. Aleksander Pilipowicz
 • mgr inż. Piotr Pluciński
 • mgr inż. Bogusław Prochal
 • mgr Marta Sasowska
 • mgr Mila Stanisavljevic
 • mgr inż. Tomasz Strączek
 • mgr inż. Adam Szczepański
 • mgr inż. Tomasz Tabor
 • mgr inż. Jadwiga Włodarczyk-Miśkiewicz
 • mgr inż. Tomasz Wolak
 • mgr inż. Damian Zięba
 • inż. Stanisław Cyganik
 • inż. Adam Wierzbicki
 • Ewa Baliga
 • Marek Berski
 • Władysław Błaszczyk
 • Adam Ciślak
 • Kazimierz Czech
 • Wiesław Filipek
 • Tadeusz Kazała
 • Jan Kozera
 • Andrzej Leszczyński
 • Ewa Leśniak
 • Małgorzata Łapczyńska
 • Mateusz Łaśko
 • Zenon Opoka
 • Dorota Pabiś
 • Franciszek Pach
 • Jacek Pieron
 • Stanisław Setkowicz
 • Ryszard Skotnicki
 • Jolanta Syrek
 • Ryszard Tomasik
 • Tadeusz Tora
 • Celina Wolak
 • Lucyna Wójtowicz
 • Maria Wróbel
 • Ryszard Wróblewski
 • Kazimierz Wydmański
Strona główna Wydziału